หน้าแรก

ร่วมสมบทบทุน

“มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย”

ร่วมบริจาคเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 454-0-53269-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย
Thale Noi Wetland Foundation

ทำไมต้องมี

มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยกำลังถูกคุกคามจากหลาย ๆ ด้าน เช่น ไฟป่า พื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อเกษตรเชิงเดี่ยว สารเคมีปนเปื้อน มลพิษทางน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มลดลง

และด้วยยังไม่มีองค์กรที่เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เปราะบาง และจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการและกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาบริหาร จัดการพื้นที่ให้มีความสมดุลและยั่งยืน

คณะทำงานจึงเห็นความจำเป็นในการก่อตั้งมูลนิธิฯเพื่อเป็นองค์กรในการทำงาน เพื่อปกป้อง ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยให้มีความยั่งยืนเพื่อลูกหลานสืบไป

ข่าวสาร

ข่าวจากพื้นที่ชุ่มน่ำทะเลน้อย

บทความ

บทความจากพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย