พื้นที่ชุ่มน้ำคืออะไร?

พื้นที่ชุ่มน้ำคืออะไร?

พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย (Thale Noi Wetland) มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช และจ.สงขลา ทำหน้าที่เชื่อมโยงลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ในภาคใต้ตอนกลาง

พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยสำคัญอย่างไร?

พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยมีความสำคัญระดับโลก ด้วยเป็นแหล่งทำรังและวางไข่ของทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่นนานาชนิด เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species) แหล่งอาหารและรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักเรียนนักศึกษา และได้ยังรับการประกาศให้เป็นพื้นที่ Ramsar Site แห่งแรกของประเทศไทย

เพราะเหตุใดจึงมีความจำเป็นในการก่อตั้งมูลนิธิฯ?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยกำลังถูกคุกคามจากหลาย ๆ ด้าน เช่น ไฟป่า พื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อเกษตรเชิงเดี่ยว สารเคมีปนเปื้อน มลพิษทางน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มลดลง และด้วยยังไม่มีองค์กรที่เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เปราะบาง และจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการและกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาบริหาร จัดการพื้นที่ให้มีความสมดุลและยั่งยืน คณะทำงานจึงเห็นความจำเป็นในการก่อตั้งมูลนิธิฯเพื่อเป็นองค์กรในการทำงาน เพื่อปกป้อง ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยให้มีความยั่งยืนเพื่อลูกหลาน

คณะทำงานจัดตั้งมูลนิธิคือใคร?

คณะทำงานฯประกอบด้วย นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ช่างภาพ ศิลปิน ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น ที่มี passionในด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย (Thale Noi Wetland Foundation-TWF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยและพื้นที่เชื่อมโยง

2. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

3. เป็นกลไกหนุนเสริมการปกป้อง การใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยและพื้นที่เชื่อมโยงโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สิ่งสำคัญที่จะทำให้งานนี้สำเร็จได้ ก็เพราะพวกเรามี passion แต่ passion ของเราจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีทุนจนทะเบียนมูลนิธิ จำนวน 250,000 บาทตามกฎหมาย

จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย โดยร่วมกันบริจาคเงินคนละเล็กน้อย 10 บาท 100 บาทตามกำลังของท่าน เพื่อให้เราได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของทุก ๆ คน

ร่วมบริจาคเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขบัญชี 800-9-79601-3สนธยา แก้วขำ/ นาคิน แก้วบุญส่ง/ เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์