​ห้วงน้ำแห่งชีวิต

เส้นทางจากสายน้ำไหลผ่านแนวไม้ ชุมชน ผ่านวิถีผู้คน ผ่านเส้นทางธรรมชาติ ไหลลงมารวมกันในพื้นที่ที่รองรับน้ำเกิดเป็นห้วงน้ำใหญ่น้อยตามสภาพของพื้นดินที่เว้าแหว่ง ก่อเกิดสรรพชีวิต พืชพันธุ์หลากหลาย
ฝูงนกหลากสายพันธุ์ สัตว์น้ำอีกมากมาย ต่างได้พึ่งพิงพื้นที่แห่งห้วงน้ำ
บ้างอพยพมาจากพื้นที่อื่นเพื่อมาพักพิง แล้วจากไป บ้างออกลูกสืบต่อเผ่าพันธุ์ ความแตกต่างของห้วงน้ำ ที่เกิดการผสมประสานของหลายสายน้ำ น้ำเค็ม มาบรรจบน้ำจืด เกิดเป็นน้ำกร่อย เป็นเรื่องราวของธรรมที่สร้างความหลากหลาย เพื่อก่อเกิดเผ่าพันธุ์พืชและสัตว์ ผู้คนต่างได้อาศัย ใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตและเลี้ยงชีวิต
ห้วงน้ำแห่งนี้คือพื้นที่แห่งชีวิตของหลากสายพันธุ์ ที่เรายังคงต้องเรียนรู้และร่วมกันศึกษาเพื่อให้รุ่นต่อไปได้มีพื้นที่ของชีวิต
ชวิน ถวัลย์ภิยโย