ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563

มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย (Thale Noi Wetland Foundation-TWF) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดยมีกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการใหญ่ของมูลนิธิ ฯ (ท่าเรือปากประ-ต้นลำพู) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย